Categorie archieven: Herstel Oosterpark

Informatie over het herstel van het Oosterpark in oorspronkelijke staat gestart in 2019.

Presentatie Herstelplan Oosterpark 2019

Op 8 april 2019 heeft de gemeente de uitvoeringsplannen voor de het herstel van het Oosterpark in de zaal van de Tibbe toegelicht. De avond die door het buurtcomité in samenwerking met de gemeente was georganiseerd werd door 60 bewoners bezocht. Door de grote belangstelling en het enthousiasme waarmee de plannen zijn ontvangen kunnen we terug zien op een zeer succesvolle bijeenkomst.

In dit bericht staat hier onder een kort verslag van de avond, een overzicht van gestelde vragen, en als laatste de plannen en tekeningen van de Gemeente, zoals ook getoond op de bijeenkomst.

Na de toelichting van de plannen was er ruim de gelegenheid voor vragen. Veel van de vragen hadden ook betrekking op andere zaken in het Oosterpark dan de getoonde uitvoeringsplannen voor het groen. Het is voor ons als Buurtcomité altijd positief om uit de zaal terug te krijgen dat de plannen positief worden ontvangen. Ook de andere zaken die in de vragen naar voren zijn gebracht liggen in het verlengde van de onderwerpen waar wij mee bezig zijn en die ook in
ons jaarplan terug komen.

De vragenstellers hebben tevreden gereageerd op de beantwoording met uitzondering van de vragen over de bomen Nutstraat 2 en Vijverstraat 12. Deze worden nog afzonderlijk nagezocht en deze vraagstellers krijgen antwoord. Afgesproken is dat bewoners kunnen reageren op de plannen en dat alle vragen en reacties zullen
worden verzameld. Afhankelijk van de reacties zal worden bekeken hoe hier het beste op kan worden gereageerd. De gemeente gaat een kapvergunning aanvragen voor de te kappen bomen en dit wordt gepubliceerd.

Een overzicht van de vragen en antwoorden.

Wordt de verlichting van het park ook meegenomen in de uitvoering?
Het park zelf wordt niet extra verlicht. In de centrale as en rond het park staat verlichting. Indien nodig wordt de verlichting van de centrale as verbeterd. In de gehele gemeente wordt verlichting bezien. De kosten van de verlichting kunnen niet uit het groenbudget.

De bankjes en de prullenbakken staan niet bij elkaar. Komt er een herschikking?
Het straatmeubilair is voor verbetering vatbaar. De gemeente gaat kijken waar prullenbakken nodig zijn. Er komt overleg met het buurtcomité. Dit jaar komt er nog beleid van de gemeente. Wat de lijn wordt is nu lastig te zeggen.

Gaat het bosje tegenover het appartementencomplex Burg Bartelsstraat ook weg?
Ja. Dit bosje gaat weg en er komt nieuwe inplant.

Alle voetpaden door het park eindigen met een stoeprand. Dit is niet rolstoelvriendelijk. Kan daar wat aan gedaan worden?
De gemeente gaat dit bekijken en meenemen.

Op de tekeing staat een pad rondom het park?
Dat klopt, oorspronkelijk liep er een onverhard pad om het park heen, tegen de straat aan. Dit pad wordt weer in oorspronkelijke staat aangelegd. Daarom staat dit pad wel in het herstelplan, maar nu niet in het bestaande groenplan.

Wat gebeurt er met de ‘Olifantsboom’?
De boom blijft, maar er is nog geen oplossing voor het nieuw aan te leggen pad langs de straat, onder de kruin van de boom. Een pad om de boom heen is een aantasting van het monument. Hier zal nog een oplossing voor moeten komen in overleg met de bewoners, maar dit staat de uitvoeringsplannen nu niet in de weg.

Kan er iets worden gedaan aan het snelle rijden op de Noordersingel?
Er wordt op veel plaatsen geklaagd over te snel rijden. Vaak is dat ook een gevoel. Waar we mee kunnen beginnen is snelheidsmetingen om het probleem in beeld te krijgen.

De boom bij Nutsstraat 1 is onveilig. Gaat de gemeente daar iets aan doen. Er is al vaker geklaagd, maar er komt geen antwoord?
Als de boom onveilig is, gaat deze weg. De gemeente gaat de historie van de klacht uitzoeken en de bewoners krijgen bericht.

De bomen in het oostelijke deel van de Zuiderlaan zijn oud en moeten eigenlijk ook weg net als in het andere deel van de straat?
Er is een brief van de bewoners bij de gemeente binnen gekomen. De gemeente gaat dit onderzoeken en met de bewoners in gesprek. De bomen zijn wel monumentaal, maar er is ook achterstallig onderhoud.

Gaat de gemeente iets doen aan de groenvakken bij de entree vanaf het station?
Dit hoort nu niet bij de uitvoering maar wordt wel meegenomen in de algemene aanpak van het achterstallig onderhoud.

Wat doet de gemeente met dat deel van het Oosterpark dat nu niet op de tekeningen staat?
Het achterstallig onderhoud van het groen in de rest van het Oosterpark wordt ook meegenomen in het reguliere werk van de gemeente.

Is er een lijst van monumentale bomen?
De gemeente heeft een lijst van monumentale bomen, maar die moet nog actueel gemaakt worden.

Gaat de gemeente iets doen aan de overlast van hondenpoep?
De gemeente heeft twee jaar uitgetrokken om het beleid van de oude gemeentes te harmoniseren. Er geldt nu al een aanlijn en opruim-plicht. Vanaf de zomer komt er voorlichting, en wordt het Oosterpark als eerste een gebied om ook te gaan handhaven.

Is er budget om de plannen uit te kunnen voeren?
De gemeente heeft extra geld gereserveerd voor het opheffen van achterstallig onderhoud en er is subsidie aangevraagd bij de SIM. 60% van een bedrag van € 251.000,-. De uitvoering van het hele plan is gegarandeerd door de gemeente.

De huizen aan de Vijverstraat hebben overlast van bomen door o.a. schade aan waterleiding. Zijn de bomen niet te oud of te groot?
De gemeente heeft de onderhoudstoestand van de bomen in beeld maar gaat onderzoeken wat hier het probleem is.

Werkzaamheden plantvakken Oosterpark algemeen

Voor de plantvakken geld dat ze zoveel mogelijk hersteld worden in de oude staat naar het idee van de oorspronkelijke architect Vroom. Een aantal plantvakken zal hierdoor definitief worden verwijderd. Daarnaast zullen een aantal plantenvakken tijdelijk worden verwijderd, en vervangen worden door gras. Dit om op een natuurlijke manier het onkruid in deze vakken te verwijderen. Het kan meerdere jaren duren voor dit effectief is, en daarom tijdelijk een kaal aanzicht geven in het park.

Werkzaamheden bomen Oosterpark:

Nieuwe, groene structuur Oosterpark:

Beplantingsplan Oosterpark:

Planning uitvoering herstel 2019

Voor de periode 2019 is de uitvoering als volgt:

  • Kapaanvraag april 2019;
  • Kapvergunning (indien geen zienswijzen) medio juni 2019;
  • Kap bomen september-oktober 2019;
  • Definitief verwijderen plantvakken en tijdelijke verwijdering plantvakken (ivm wortelonkruiden) september-oktober 2019;
  • Herplant bomen november-december 2019
  • Aanbrengen bollenvakken november-december 2019