Over Stichting Buurtcomité Oosterpark

De Stichting Buurtcomité Oosterpark zet zich in voor het herstel van het Rijksmonument Oosterpark en de verbetering van de leefomgeving van het Oosterpark.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Harte Ebels
Secretaris: Astrid Boekholt
Penningmeesteres: Truus Groeneveld
Bestuurslid: Irene Terpstra
Bestuurslid: Wim Rozema
Bestuurslid: Robert Roossien
Bestuurslid: Elisa Hoekstra

Het buurtcomité, van links naar rechts: Astrid Boekholt, Wim Rozema, Robert Roossien, Elisa Hoekstra, Irene Terpstra, Harte Ebels en Truus Groeneveld.

Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Buurtcomité Oosterpark
RSIN/fiscaal nummer: 859706102
Contactgegevens: H.Ebels, Burg. Bartelstraat 16, 9601CN, Hoogezand
Doelstelling: Het herstellen van het Rijksmonument Oosterpark door het uitvoeren van het herstelplan zoals omschreven in het document van Arcadis van mei 2016 en het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk Oosterpark.
Beleidsplan: Is hier op de site te vinden.
Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.

Financiële verantwoording

Toelichting baten en lasten 2019.

Van de gemeente is € 3.000,- begrotingssubsidie ontvangen.

De buurtpreventie app heeft in 2020 € 1,- opgebracht. Er zijn echter meer aanmeldingen binnengekomen. In september 2020 is besloten dit gratis te maken.

Theater De Beer in augustus was gratis voor bewoners. Vanwege het specifieke karakter van de uitvoering en de beperkte toegankelijkheid door corona is besloten om een vrijwillige bijdrage te vragen.
Er is een bedrag van € 142,50 door bewoners bijgedragen. De kosten voor het stuk De Beer bedroegen € 381,50. De catering bedroeg € 31,63.

De uitgave betreffende Koningsdag bestond uit een attentie voor Joost en zoon Minne van Rheeden.

Bestuurslid Irene Terpstra heeft de plantenbak op het middenstuk van de strook groen langs de middenas gevuld met planten.

Er zijn 6 gebodsborden door het comité gekocht ter bestrijding van hondenpoep in het park.

Op verzoek van bewoners is met de gemeente vaak over te hard rijden in het park gesproken. Aangezien de gemeente niets ondernam hebben we zelf 4x Victor Veilig gekocht en die in bruikleen aan bewoners gegeven.

De bestuurskosten bestonden voornamelijk uit kosten van vergaderen bij de Tibbe door corona.

Er was een rondgang in januari door het park met burgemeester Hoogendoorn, wethouder Jan Jakob Boersma en Jordi Hovingh met het comité. Wim Rozema heeft ons ontvangen en voor de catering zorggedragen.

Bij het afscheid van een bestuurslid is een attentie gekocht van bestuurslid Robert Roossien voor een bedrag van € 30,–. Hier is geen bon van.

Het positief resultaat in 2020 is € 1685,23.
Op 31-12-2020 is er een positief rekeningsaldo van € 3608,51.

Hoogezand, 1 maart 2021.