Jaarplan 2022

Stichting Buurtcomité Oosterpark

In 2020 hebben wij een jaarplan gemaakt met als basis de informatie uit de in dat jaar gehouden enquête in de wijk. Door de coronacrisis zijn veel zaken opgeschoven of uitgesteld. Ook uit de ervaringen van de lopende zaken komt de informatie dat de uitkomsten van de enquête nog representatief zijn. Een aantal plannen loopt ook door in 2022.

In het 5 sporenplan is de realisatie van het herstelplan van het centrale deel van het Oosterpark onze eerste prioriteit. Uit de enquête komt verder dat er genoeg is om ons voor in te zetten. We willen graag dat buurtbewoners zien dat er op allerlei gebied concreet wat gebeurt in onze wijk. Niet alleen het park in al haar glorie herstellen, maar ook de leefbaarheid, de saamhorigheid en de veiligheid in de buurt verbeteren

5 Hoofddoelen.

In de afgelopen jaren is een jaarplan opgezet op basis van 5 Sporen. Dit beleid zetten we in 2022 met de 5 hoofdthema’s (doelen) in ons beleidsplan. De resultaten van de enquête uit 2020 zijn heel goed in te passen in deze thema’s.

Doel 1. De uitvoering van het herstelplan voor het Oosterpark.

Fase 1 en fase 2 van het herstelplan voor het monumentale deel van het park zijn in 2019 en begin 2020 uitgevoerd. Met het opruimen van de uitgegroeide beplanting heeft de gemeente een begin gemaakt met het opknappen van het plantsoen Kerslaan-Nutsstraat. Voor de uitgevoerde werkzaamheden is er veel draagvlak. Toch vraagt het dagelijkse beheer aandacht. Met de gemeente is er goed contact, maar we moeten wel steeds alert blijven.

Acties:

 • Overleg met de gemeente over het beheer van de wijk.
 • Overleg over de verdere uitvoering van het herstelplan. De uitvoering van de volgende fases zal een aantal jaren in beslag nemen.
 • Overleg met de gemeente en aanwonenden over de nieuwe beplanting in het plantsoen Kerslaan-Nutsstraat.
 • Overleg met externe deskundigen. Wij kunnen bij vragen altijd een beroep doen op deskundigen.
 • Promotie en inzet voor subsidie voor het herstel van het Oosterpark.

Doel 2. Het vergroten van de veiligheid in de wijk.

Het gevoel van onveiligheid in de wijk betreft vooral het verkeer. Dit blijft ook in 2022 een actueel punt.

Acties:

 • Bij klachten onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om de verkeersonveiligheid weg te nemen. Hoewel de gemeente of politie hebben aangegeven niets te doen blijven we wel melden en in gesprek. Wij adviseren ook aan bewoners om zoveel mogelijk te melden.
 • Het actueel houden van de WABP Whatsapp buurtpreventie.
 • Het voorkomen van de drugsoverlast en het dealen in de wijk. Veel van de overlast komt door de uitstraling van de panden van huisjesmelkers in de wijk.
 • Het terugdringen van de overlast van hangjongeren. De omgeving van het station en de bankjes in het park hebben onze aandacht.
 • Overleg met de wijkagent en de BOA’s.
 • Aansluiting zoeken bij de inzet van de gemeente in het NPG project veiligheid.

Doel 3. Het verminderen van kleinere en grotere ergernissen.

Onze inzet om de ergernissen op te lossen wordt niet beperkt door de vermindering van de contacten of een lockdown. In 2021 heeft dit veel aandacht gehad, maar we zijn er nog niet. Uit de vrije vraag in de enquête waar we ons voor in zouden moeten zetten als Buurtcomité komen veel ergernissen. Hondenpoep en de overlast rond verpauperde panden zijn vaste thema’s.

Ondanks eerdere bestuurlijke toezeggingen is het plan om het stationsgebied aan te pakken als een NPG-project niet van de grond gekomen. Daarmee zijn de problemen niet opgelost en blijft dit project in 2022 actueel.

Acties:

 • Onderzoeken of we kunnen aanhaken bij het te maken hondenpoepbeleid van de gemeente. De verdeling van de prullenbakken over de wijk klopt niet en moet beter.
 • Wij plannen overleg met de wijkbeheerder en met de wijkagent, sociaal team en de boa’s.
 • Het ingezette beleid om de overlast vanuit de verpauperde panden terug te dringen wordt voortgezet. Wij ondersteunen bewoners die zich hiervoor inzetten en nemen zelf indien nodig ook actie.
 • Wij hebben overleg met de gemeente over het project station en omgeving en nemen ook zelf initiatieven om hier mee verder te gaan.

Doel 4. Vergroten van leefbaarheid en saamhorigheid in de buurt.

“Welke activiteiten zou u graag in het park zien” vroegen wij in 2020 in de enquête. Bijna iedereen heeft enthousiast gereageerd en vooral een buurtbarbecue of een fair scoren hoog. We hebben orkestleden van het NNO in het park wonen. We onderzoeken de mogelijkheden om een Oosterpark concert te organiseren in de buitenlucht. In 2022 willen we na de Corona periode graag weer inzetten op leefbaarheid en saamhorigheid. O.a. door het realiseren van een speelvoorziening voor kinderen.

Acties:

 • Wij houden de WABP beschikbaar voor bewoners.
 • Wij zijn alert op mogelijkheden om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen en zullen wij ons daarvoor inzetten.
 • Wij ondersteunen initiatieven voor de aanleg van speeltoestellen op basis van het nieuwe gemeentelijke beleid. Binnen de begrenzing van het rijksmonument moeten speeltoestellen wel voldoen aan een goede inpasbaarheid.
 • Wij zullen stimuleren dat in 2022 meerdere buurtactiviteiten gaan plaatsvinden. Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn we afhankelijk van vrijwilligers; mensen die willen organiseren en/of uitvoeren. Voor een bijdrage -naast eigen bijdragen van deelnemers- in de kosten zoeken we indien nodig actief naar sponsoren.
 • Optioneel is een paasactiviteit op te zetten voor kinderen van 2 tot 7 jaar. De paashaas leest voor en daarna kunnen de kinderen dansen met de paashaas en eieren zoeken.

Doel 5. Een goede organisatie en communicatie.

De communicatie wordt door de bewoners gewaardeerd en heeft steeds aandacht nodig. Wij blijven ons inzetten voor een goede communicatie naar de 25-30% van de bewoners die niet reageren op verzoeken om deel te nemen in het mailbestand. Vooral door de aandacht voor de problemen rond de verpauperde panden is er meer contact met bewoners aan de rand van de wijk. In 2022 zal dit nog meer aandacht krijgen.

Acties:

 • Nu de restauratie van het park bijna gereed is onderzoeken we of een ander logo gewenst is.
 • Wij houden de website en de facebookpagina actueel.
 • Wij nodigen bewoners uit voor een buurtbijeenkomst bij actuele onderwerpen.
 • Wij brengen nieuwsbrieven uit, die per email wordt verspreid naar 180 adressen. Minimaal 1 keer per jaar zullen we een papieren nieuwsbrief bezorgen bij de bewoners die niet in ons mailbestand zitten. Bewoners zonder mailadres hebben krijgen alle informatie op papier.
 • Actueel nieuws dat niet kan wachten op een nieuwsbrief sturen we zo snel mogelijk naar alle mailadressen.

Aftrap Open Monumentendag in Oosterpark


Het Rijksmonument Oosterpark staat zaterdag 10 september 2022 centraal tijdens de feestelijke opening van de Open Monumentendag Midden – Groningen.

Na een tweetal korte toespraken zal wethouder Annemiek Hoesen-Spithorst om 10 uur als start bij de zonnewijzer en de stenen trappen midden in het park de vlag van Open Monumentendag hijsen. Aansluitend is er koffie of thee voor iedereen. Voor de muzikale omlijsting zorgt het draaiorgel “De Zwarte Dorus”.

Om 11.00 uur en om 14.00 uur zijn er rondleidingen door het 90-jarige park, onder leiding van oud-geschiedenisdocent en buurtcomitélid Wim A.H. Rozema. Het Oosterpark, ontworpen en aangelegd in 1932 is sinds 2001 een Rijksmonument. Het thema van de monumentendag 2022 is “duurzaamheid”.

Het Buurtcomité Oosterpark nam een paar jaar geleden het initiatief tot renovatie van dit unieke park in Engelse landschapsstijl. Samen met de eigenaar, de gemeente Midden – Groningen, wordt het monument in fases weer toekomstbestendig gemaakt.

www.openmonumentendag.nl/comite/midden-groningen/

Speelvoorzieningen

Uit de enquête van vorig jaar onder de wijkbewoners is naar voren gekomen dat er behoefte is aan speelmogelijkheden voor kinderen. Als buurtcomité hebben wij dat opgepakt en we zijn nu zo ver dat er een zestal speelvoorzieningen geplaatst kunnen gaan worden.

De speelvoorzieningen, die zijn uitgezocht, bestaan uit natuurlijke materialen en passen in het beeld van het park. Verder past het als een ontmoetingsplek in het park goed bij onze doelstellingen.

Omdat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om een informatiebijeenkomst te houden, willen wij op dinsdag 7 december van 20.00 tot 20.30 uur online een presentatie geven over de plannen. Hier is ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen en reacties. Via https://meet.jit.si/oosterpark kunt u hierop inloggen. Deze link werkt het beste in Google Chrome.

Zoals bij alle activiteiten van het buurtcomité zijn wij financieel afhankelijk van de gemeente, externe sponsors en van u. De vraag aan u is dan ook of u als wijkbewoner deze speelvoorzieningen wilt meehelpen financieren?

Heeft u een bedrijf dan sturen we u apart een uitnodiging om dit project mede te sponsoren. Indien u als bedrijf geen bericht van ons ontvangt wilt u dan via de onderstaande opties doneren?

Het bankrekeningnummer van Stichting Buurtcomité Oosterpark waar u uw donatie naar over kunt maken is: NL34RABO 0314 6867 46. Ook kunt u via deze QR-code geld doneren naar dezelfde rekening.

Uitbreiding fietsenstalling bij het Station Hoogezand-Sappemeer

De bouwaanvraag voor de uitbreiding van de fietsenstalling is in procedure. De nieuwe fietsenstalling wordt veel groter dan de oude. Het gehele nieuwe tegelplateau aan de oostzijde van het station is beschikbaar voor de fietsenstalling. De tweede laag op de oude fietsenstalling komt te vervallen. Voor de rest is de nieuwe stalling van hetzelfde type.

‘Het Aanzoek’ in het Oosterpark

Het belangrijkste is, je moet een beslissing nemen. Als je maar blijft denken en twijfelen en veel praten en wachten op je ideaal of op de ware liefde, dan trouw je nooit…

Een mooie samenwerking tussen de vrijwilligers van de Stichting Buurtcomité Oosterpark te Hoogezand en de acteurs van het Tuintheater uit Utrecht, zondagmiddag 27 juni 2021: Een toneelvoorstelling onder een strak blauwe hemel in de prachtige ambiance van een park in Engelse Landschapsstijl.

In het Rijksmonument Oosterpark speelde, voor de tweede keer al weer, in de openlucht, het ‘Tuintheater’. Na het succes van ‘De Beer’ van vorig jaar werd deze keer de éénakter ‘Het Aanzoek’ van Anton Tsjechov gespeeld.

In deze voorstelling verzamelt de ongetrouwde Iván al zijn moed om aan te kloppen bij zijn buurman Stépan met de vraag of hij met zijn dochter Natalja mag trouwen.

Dit is het begin van een humoristisch drama, vol zenuwinzinkingen, knikkende knieën en onhandigheden. Tsjechov heeft alles uit de kast gehaald om chaos te creëren. De organisatie van deze voorstelling, het Buurtcomité Oosterpark, kwam in contact met het ‘Tuintheater’, doordat deze acteurs niet kozen voor verplicht thuis zitten vanwege de corona, maar kozen voor op te treden voor kleine groepen, in een tuin of park.

En dan te kunnen spelen in dit prachtige Rijksmonument Oosterpark in Hoogezand. Fantastisch!”, aldus een enthousiaste actrice Julia van der Vlugt.

Jaarplan 2021

STICHTING BUURTCOMITÉ OOSTERPARK

Vorig jaar hebben wij een jaarplan gemaakt met als basis de informatie uit de in dat jaar gehouden enquête in de wijk. Door de coronacrisis zijn veel zaken opgeschoven of uitgesteld. Ook uit de ervaringen van de lopende zaken komt de informatie dat de uitkomsten de enquête nog representatief zijn. Een aantal plannen loopt ook door in 2021.

In het 5 sporenplan is de realisatie het herstelplan van het centrale deel van het Oosterpark onze eerste prioriteit. Uit de enquête komt verder dat er genoeg is om ons voor in te zetten. We willen graag dat buurtbewoners zien dat er op allerlei gebied concreet wat gebeurt in onze wijk. Niet alleen het park in al haar glorie herstellen, maar ook de leefbaarheid, de saamhorigheid en de veiligheid in de buurt verbeteren

Lees verder Jaarplan 2021

Het Tuintheater komt terug

Binnenkort is er weer een nieuwe voorstelling van het Tuintheater in het Oosterpark. Wij zijn blij dat er na de lange periode van beperkingen weer iets in onze wijk georganiseerd kan worden.

Na het succes van vorig jaar komt het Tuintheater terug naar het Oosterpark. Vorig jaar was de voorstelling goed mogelijk met alle geldende maatregelen en zo gaan we het nu weer doen.

Meer informatie over deze voorstelling en het aanmelden staan in de nieuwsbrief naar onze buurtbewoners.

Gespeeld wordt Het Aanzoek van Tsjechov.

| Tekst Anton Tsjechov | Spel Jurrien Remkes, Julia van der Vlugt en afwisselend Rutger Remkes of Lowie van Oers | Regie Stephen Liebman | Posterbeeld Isabel van der Vlugt |

“Het belangrijkste is, je moet een beslissing nemen. Als je maar blijft denken en twijfelen en veel praten en wachten op je ideaal of op de ware liefde, dan trouw je nooit… Brrr! Koud!”

~ Lomov

In de eenakter Het Aanzoek verzamelt de ongetrouwde Iván al zijn moed om aan te kloppen bij zijn buurman Stépan met de vraag of hij met zijn dochter Natalja mag trouwen. Dit is het begin van een humoristisch drama, vol zenuwinzinkingen, knikkende knieën en onhandigheden. Tsjechov heeft alles uit de kast gehaald om chaos te creëren.

Schaatspret in het Ooosterpark

Afgelopen weekend werd er druk geschaatst op de vijvers van het Oosterpark. Het buurtcomité probeert in goed overleg met de gemeente het ijs zo gaaf mogelijk te houden voor de schaatsers. Bijvoorbeeld door de wakken voor drinkwater te maken bij de bruggen zodat de ganzen en eenden kunnen drinken, en de schaatsers er geen last van hebben.

Hieronder een paar foto’s genomen door Wim Rozema