Jaarplan 2020

STICHTING BUURTCOMITÉ OOSTERPARK

In januari 2020 hebben wij een enquête uitgezet in de wijk. Met deze enquête willen we onderzoeken wat de bewoners van belang vinden om ons voor in te zetten en hoe er wordt gedacht over de grote ingrepen in het monumentale deel van het park. De respons op de enquête is hoog en in de eerste concepten van dit jaarplan zijn de resultaten verwerkt.

Helaas is vanaf maart alles anders geworden door de coronacrisis. Omdat er niet goed duidelijk is wat er nog kan in 2020 is toch de vertaling van de eerste concepten doorgezet in het jaarplan. Als er geen activiteiten kunnen is er budgettair meer ruimte om andere zaken te regelen. En is het niet mogelijk om het jaarplan uit te voeren, dan hebben we een goede aanzet voor 2021. De enquête geeft een goed beeld van wat er leeft in de wijk en is geen momentopname voor begin 2020. De uitkomsten van de enquête zijn als bijlage toegevoegd.

Waarom dit plan?

In 2014 is het Buurtcomité opgericht met als eerste doel het rijksmonument Oosterpark te behoeden voor verder verval en te komen tot beter beheer van het groen in de wijk. In onze opdracht is in 2016 met steun van de Heidemij een Herstelplan gemaakt door Arcadis en besproken met buurtbewoners en de gemeente Midden-Groningen (toen nog Hoogezand-Sappemeer). De buurtbewoners staan achter het plan en het College van B&W van de gemeente heeft in november 2016 met het plan ingestemd. Uitgangspunt was en is dat het park zijn oude glorie terugkrijgt, waarbij ons vooral de uitgangspunten van tuinarchitect Vroom (de vormgever van het park) en de bloeiperiode 1965/1970 voor ogen staan. Omdat de tijd echter niet stilstaat, keken en kijken we ook naar wat er anno nu nodig en gewenst is.

Het Herstelplan zal gezien de kosten in fases moeten worden uitgevoerd. Na wat eerste kleinere werkzaamheden in 2017 en 2018 is in augustus 2019 gestart het opruimen van alle te vervangen beplanting en bomen. In 2020 is gestart met de fase 2, de aanplant van de nieuwe beplanting rond de middenas. Het resultaat is overweldigend en de bewoners zijn zeer enthousiast.

Hoewel de realisering van het Herstelplan onze eerste prioriteit is, staat het leven in de Oosterpark “buurt” (die groter is dan het monumentale park zelf) niet stil. Er is genoeg te verbeteren en we willen graag dat buurtbewoners zien dat er op allerlei gebied concreet wat gebeurt. Wij willen niet alleen het park in al haar glorie herstellen, maar ook de leefbaarheid, de saamhorigheid en de veiligheid in de buurt verbeteren.

5-sporen beleid en activiteiten

In de afgelopen jaren is een jaarplan opgezet op basis van 5 Sporen. Dit 5-Sproren beleid zetten we in 2020 door. De resultaten van de enquête zijn goed in te passen in het beleid. De vraagstelling was ook gebaseerd op de belangrijkste thema’s in ons jaarplan. Met een vrije vraag is vervolgens aan de bewoners gevraagd waar wij ons naast de al bekende voornemens voor in zouden moeten zetten.

Spoor 1. De uitvoering van het herstelplan voor het Oosterpark.

Fase 1 en fase 2 zijn van het herstelplan zijn in 2019 en begin 2020 uitgevoerd. Uit de enquête komt naar voren dat er een groot draagvlak is voor de uitgevoerde werkzaamheden. Toch vraagt het dagelijkse beheer aandacht. Met de gemeente is er goed contact, maar we moeten wel alert blijven.

Arties:

 • Overleg met de gemeente over het beheer van de wijk en de uitvoering van de derde fase van het herstelplan. Waar nodig is er overleg op bestuurlijk niveau over de verdere uitvoering van het Herstelplan. De uitvoering van de volgende fases zal een aantal jaren in beslag nemen.
 • Overleg met externe deskundigen. Wij kunnen bij vragen altijd een beroep doen op deskundigen.
 • Promotie en inzet voor subsidie voor het herstel van het Oosterpark. Wij beschikken in 2020 over promotiemateriaal en wij kunnen/zullen, nu het Buurtcomité een Stichting is, ons inzetten voor subsidies die de gemeente niet kan aanspreken. Een aandachtspunt is bankjes en prullenbakken.

Spoor 2. Het vergroten van de veiligheid in de wijk.

Uit de enquêteresultaten valt op dat er een gevoel is van onveiligheid in de wijk als het gaat om verkeer. Objectief is er weinig aan de hand, want er gebeuren niet of nauwelijks ongelukken in het park. Met inbraken is het omgekeerd. Er is weinig zorg over inbraken, maar er wordt wel met regelmaat ingebroken. De parkeeroverlast rond het station en de overlast van hangjongeren worden vaak genoemd.

Acties:

 • Onderzoeken welke maatregelen we zelf kunnen nemen om het gevoel van verkeersonveiligheid weg te nemen.
 • Het actueel houden van de WABP Whatsapp buurtpreventie.
 • Het terugbrengen van de overlast van hangjongeren. Jeugd is welkom in de wijk maar drugsgebruik en vernielingen zullen we tegengaan. De omgeving van het station en de bankjes in het park hebben permanent onze aandacht.
 • Het verminderen van de parkeerdruk door treinreizigers. Eind 2019 zou worden gestart met de uitbreiding van de parkeerplaatsen. De uitvoering is doorgeschoven naar 2020. In 2020 wordt het station Sappemeer Oost gesloten en dat zal naar verwachting zorgen voor veel nieuwe parkeerders.

Spoor 3. Het verminderen van kleinere en grotere ergernissen.

Uit de vrije vraag in de enquête waar we ons voor in zouden moeten zetten als Buurtcomité komen veel ergernissen. Heel vaak worden overlast door hondenpoep en de overlast rond verpauperde panden genoemd.

Acties:

 • De afgelopen jaren is er veel met de gemeente gepraat over de overlast van hondenpoep en loslopende honden. In 2020 moeten er concrete maatregelen worden genomen.
 • Wij plannen overleg met de wijkbeheerder en met de wijkagent, sociaal team en de boa’s.
 • Wij overleggen met de gemeente om de overlast vanuit de verpauperde panden terug te dringen. Ook voor de aanpak van de panden zelf zetten wij ons in. Rond alle verpauperde panden zijn bewonersinitiatieven. Wij hebben overleg met deze bewoners om samen te komen tot verbeteringen.
 • In het overleg met de gemeente is het plan ontstaan om de omgeving van het station grootschaliger aan te pakken. Wij nemen initiatieven om hier mee verder te gaan.

Spoor 4. Vergroten van leefbaarheid en saamhorigheid in de buurt.

“Welke activiteiten zou u graag in het park zien” vroegen wij in de enquête. Bijna iedereen heeft gereageerd en vooral een buurtbarbecue of een fair scoren hoog. Zie voor de volledige lijst de bijlage. De coronacrisis maakt de uitvoering van dit spoor in 2020 moeilijk en misschien wel onmogelijk.

Acties:

 • Wij hebben de WABP beschikbaar voor bewoners om in de crisisperiode met elkaar in contact te komen als er een hulpvraag is.
 • Als zich mogelijkheden voordoen om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen zullen wij ons daarvoor inzetten.
 • Wij ondersteunen initiatieven voor de aanleg van speeltoestellen op basis van het nieuwe gemeentelijke beleid. Binnen de begrenzing van het rijksmonument moeten speeltoestellen wel voldoen aan een goede inpasbaarheid.
 • Wij zullen stimuleren dat in 2020 meerdere buurtactiviteiten zullen plaatsvinden. Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn we afhankelijk van vrijwilligers; mensen die willen organiseren en/of uitvoeren. Voor een bijdrage -naast eigen bijdragen van deelnemers- in de kosten zoeken we indien nodig actief naar sponsoren.

Spoor 5. Een goede organisatie en communicatie.

Wij ervaren dat we met onze communicatie de juiste middelen inzetten. Toch bereiken we 25-30% van de wijkbewoners niet. Dat kan een bewuste keuze zijn van deze bewoners, maar in de randen van de wijk zijn wij ook minder actief geweest. Vooral door de aandacht voor de problemen rond de verpauperde panden is er meer contact met bewoners aan de rand van de wijk. In 2020 zal dit nog meer aandacht krijgen.

Acties:

 • Wij houden de website en de facebookpagina actueel.
 • Wij willen in principe 1 of meerdere keren per jaar een buurtbijeenkomst houden, waar bewoners zaken kunnen aandragen en waar het buurtcomité haar activiteiten voorlegt.
 • Wij brengen nieuwsbrieven uit, die per email wordt verspreid naar 180 adressen. Minimaal 1 keer per jaar zullen we een papieren nieuwsbrief bezorgen bij de bewoners waarvan wij het mailadres niet hebben. Bewoners die geen mailadres hebben krijgen alle informatie op papier.
 • Ook in 2020 zal de behoefte toenemen om snel geïnformeerd te worden. De trend van snel een mail uit naar iedereen en niet wachten op de nieuwsbrief zal doorzetten.

3 gedachten over “Jaarplan 2020”

 1. Beste allemaal,

  Hartelijk dank voor de update door deze nieuwsbrief. Er is door de commissie en buurtbewoners veel werk verzet met al een heel fraai resultaat!
  In de onlangs gehouden enquête springen voor wat betreft de voorkeur voor activiteiten vier onderdelen er toch wel uit. Hopelijk worden naast de buurtbarbecue en de fair ook nagedacht om de andere twee uitschieters vorm te geven. Een muziekevenement of een evenement voor kinderen. Leuk als er wat röring in het park komt!

  Groetjes, Geert

 2. “Wij overleggen met de gemeente om de overlast vanuit de verpauperde panden terug te dringen. Ook voor de aanpak van de panden zelf zetten wij ons in. Rond alle verpauperde panden zijn bewonersinitiatieven. Wij hebben overleg met deze bewoners om samen te komen tot verbeteringen.”

  Wij zijn de directe buren van het meest verpauperde pand in het oosterpark Nutsstraat 17-a. Ik vraag mij toch af met wie jullie dan het over de bewonersinitiatieven hebben? Jullie zijn hier samen met B&W door de wijk geweest maar er is nog nooit met ons gesproken over dit pand en de overlast die c wij ervaren. Inmiddels heb ik het zelf voorgelegd bij Patricia Nieland-kampen en is er een motie ingediend. Menigmaal heb ik mails verstuurd naar de gemeente, waar vervolgens niets mee gedaan wordt. Maar wat de bewonerscommisie hierin voor ons kunnen betekenen. Beide buurpanden van 17-a willen wel een stuk van de grond kopen maar ik vertik het om met de heer Bier te gaan onderhandelen.

  1. Hallo Rosalie,
   Wij hebben contact gehad met de wethouder en met enkele ambtenaren. Recent is de nieuwe gebiedsregisseur van de gemeente op bezoek geweest. Aanleiding voor de verpauperde panden was Stationsweg 31 en Hoofdstraat 220. In één adem nemen we dan ook Nutsstraat 17-a mee. Want dat zijn de panden waar zorg is. Met de buren van Stationsweg 31 en Hoofdstraat 220 hebben wij contact. Het doel is om samen te kijken hoe we de overlast kunnen verminderen. De bewoners hebben hier een eerste rol en wij als wijkorganisatie kunnen dat met onze bestuurlijke contacten versterken. Wij hebben ook een directe lijn met de wijkagent als er iets is waar direct iets aan moet gebeuren. Laten we elkaar op de hoogte houden. Kan via de mail.
   Wij gaan met de gemeente, het sociale team, de wijkagent en de Boa’s rond te tafel over de problematiek. Dat had al moeten gebeuren, maar is uitgesteld door corona. Zal binnenkort wel plaatsvinden.
   De wethouder en zijn betrokken ambtenaar Gerard van de Berg praten met enige regelmaat met Bier over allerlei zaken. Ik weet daar wel iets van maar details uiteraard niet. Zij zeggen dat Bier de laatste tijd wat meer ontvankelijk is voor klachten en dat de contacten beter zijn. Als jullie grond willen kopen zul je het denk ik zelf moeten doen of een makelaar inschakelen. Wat wij samen kunnen doen is het hem zo lastig mogelijk maken om er iets anders mee te gaan doen.

Laat een reactie achter op Geert Schoonbeek Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.